Proje Yönetiminde Başarının Yeni Formülü...

Amaçlarınıza ulaşma yolunda projelerinizin kolay ve etkili yönetebilmeniz için...Yazılım Geliştirme

RITMIQ

RITMIQ, bir kuruluşun iş faaliyetlerini proje kavramı kapsamında planlamayı, koordine etmeyi, işbirliği ile yürütmeyi, denetlemeyi, raporlamayı, kestirim yapmayı ve eniyilemeyi kolaylaştıran ve hızlandıran bütünleşik bir platformdur.

RITMIQ ile Planlama

RITMIQ bir proje kapsamındaki faaliyetlerin tanımlanmasını, programlanmasını, aralarındaki ilişkilerin tarif edilmesini, kaynaklarının belirlenmesini ve atanmasını olanaklı kılar. Herhangi bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için koşullar tanımlanabilir ve faaliyetin herhangi bir aşamasında, belirlenecek iş kurallarına uygun otomatik ek eylemlerin tetiklenmesi programlanabilir.

RITMIQ ile Koordinasyon ve İşbirliği

RITMIQ bütünleşik bir ortamda bir veya daha çok projede takvim ve kaynak havuzunun koordineli bir şekilde paylaşımını, faaliyetlerin, “milestone”ların ve kritik yolun görülmesini sağlar. Ayrıca kullanıcılar arasındaki yazışmaların yapılması, sistem tarafından üretilen mesajların görüntülenmesi, faaliyetler ile faaliyetlere ait belge ve bilgilerin paylaşılması, kurumun iş yapma bilgisinin aktarılması için araçlar sunar.

RITMIQ ile Yürütme

RITMIQ kullanıcı arayüzü ile üst yönetimin, proje yöneticilerinin ve proje ekiplerinin ortak bir sistem içerisinde işlerini planlayarak yürütmelerini sağlar. Planlama istenen zaman ölçeğinde yapılıp buna uygun iş paylaşımı görev listeleriyle gerçekleştirilir. Yürütme aşamasında sisteme verilerin girilmesi, revizyonların yapılması ve bütün bunların gerçek zamanlı olarak izlenmesi olanaklı kılınır. RITMIQ yürütme ile planlama arasında sapmaların oluşmasını önler.

RITMIQ ile Raporlama, Denetleme ve Kestirim

RITMIQ ile projelerde tamamlanmış faaliyetler raporlanabilir, fiili durum anlık olarak görüntülenebilir ve projelerdeki ilerleme yapılan planlamalarla kıyaslanarak geleceğe yönelik kestirimler yapılabilir. Verilerin istenen biçimde bir araya getirilmesiyle karar vermeyi destekleyen ve işin doğasına uygun raporlar üretilir. İlerlemeyi izlemeye yönelik kontrol mekanizmaları faaliyetlerin her aşamada denetlenmesi için kullanılır. Proje planında yapılabilecek bir değişikliğin veya yeni bir projenin iş havuzuna eklenmesinin yaratacağı etkiler daha gerçekleşmeden senaryolar ile gözlemlenebilir.

RITMIQ ile Eniyileme

RITMIQ projelerde kullanılan kaynakların (personel, zaman, mekan, malzeme, ekipman, para, enerji, vb.) ihtiyaca en uygun şekilde kullanılmasına ve savurganlığın engellenmesine katkıda bulunur. Projeler tamamlandıkça gerçekte harcanan süreyi hesaplar ve böylece her bir tekil faaliyetin öngörülmüş süresini kullanıcıya planında iyileştirme önerisi olarak sunar. Ayrıca istendiğinde verim alınan proje alt süreçleri standartlaştırılabilir ve sonraki projelerde şablon olarak kullanılabilir.

RITMIQ ile Performans Değerlendirme

RITMIQ ile projenin her aşamasında hedeflere ne kadar yaklaşıldığı para ve zaman birimleri ile izlenebilir. RITMIQ bu konuda en modern proje performans değerlendirme yöntemi olan Kazanılmış Değer Analizi’ni (Earned Value Analysis) içermektedir. Ayrıca çalışanların belirli bir zaman aralığında projelerdeki etkililiği maliyet ve takvim ölçeğinde raporlar dâhilinde sunulur.

RITMIQ ile Belge ve Bilgi Yönetimi

RITMIQ sistem içindeki veya dış kaynaklı belgelerin ve bilgilerin etkin yönetimini sağlar. Belgelerin bilgi kartları, sürümleri, tarihçeleri, ilişkileri, iliştirilmiş dosyaları belirlenen erişim yetkileri dâhilinde kontrol edilebilir, sorgulanabilir ve değiştirilebilir. RITMIQ belge üzerinde yapılan işlemlerin kolaylıkla takip edilebilmesine olanak veren araçlar sunar. Ayrıca belgeden bağımsız her türlü bilgi sisteme biçimlendirilmiş olarak girilir ve sistemdeki nesnelerle ilişkilendirilebilir.

Ayrıntılı bilgi için: www.ritmiq.com

ritmiq.com